NOR FIN ENG EST RUS
Lovverk

Vårt prinsipp er å alltid arbeide innenfor lovverksets rammer. Alle kontrakter vi inngår med ansatte og kunder er nøye utformet for å imøtekomme både norsk og EU’s arbeidsrett, herunder også Vikarbyrådirektivet som trådte i kraft fra 1. januar 2013.

EØS-avtalen gir norske firmaer muligheten til leie inn arbeidskraft fra alle EU-land, deriblant Finland og Estland. Våre kontrakter er regulert av norsk og EU’s lovverk. Job Norway er ansvarlig for arbeidstakernes syke- og skadeforsikring, mens innleier er medansvarlig for at innleide medabeidere utfører sine arbeidoppgaver iht norsk arbeidsmiljølov.

Vi registerer alle våre ansatte hos UDI før de begynner i arbeid. Videre er alle EU-borgere som jobber i Norge skattepliktig til norske skattemyndigheter. Job Norway er derfor pliktig å innrapportere alle sine arbeidstakere til Skatteetaten. Skatteetaten utsteder deretter de medarbeiderene med et D-nummer, som kvalifiserer til norsk skattekort. EU-borgere på arbeidsoppdrag under 90 dager behøver iht UDIs regelverk ikke arbeids- og oppholdstillatelse. Ved opphold på over 90 dager må det også søkes om arbeids- og oppholdstillatelse fra lokale politimyndigheter eller UDI. Til sist er vi ansvarlige for å registere våre ansatte i NAVs AA-register.

 
Nyttige linker
Arbeidsmiljøloven

Vikarbyrådirektivet
Arbeids- og oppholdstillatelse
NAV - Arbeid i Norge
UDI
Skatteetaten