NOR FIN ENG EST RUS
Vikarbyrådirektivet

I forbindelse med implementeringen av vikarbyrådirektivet i norsk rett, trådte det i kraft nye lovbestemmelser fra 1. januar 2013.

Likebehandlingsprinsippet og behov for informasjonsutveksling

Vikarbyrådirektivet innfører et likebehandlingsprinsipp som medfører at de arbeidstakere som vi leier ut har krav på å få like gode lønns- og arbeidsvilkår som fast ansatte i deres virksomhet. Dette vil omfatte vilkår om arbeidstidens lengde og plassering, overtidsarbeid, varighet og plassering av pauser og hvileperioder, nattarbeid, feriefritid og feriepenger og lønn- og utgiftsdekning. Den innleide medarbeideren skal altså bli stilt som om han/hun hadde blitt ansatt direkte i deres bedrift. Videre skal de innleide ansatte i utgangspunktet også ha tilgang til felles goder og tjenester hos innleier på lik linje med fast ansatte. Dette vil kunne omfatte goder som kantine, barnehage, firmahytte eller treningsfasiliteter. Felles goder må imidlertid avgrenses mot tilbud som gis basert på en individuell vurdering av den enkelte arbeidstaker. Pensjon er holdt utenfor likebehandlingsprinsippet.

For at Job Norway som arbeidsgiver skal kunne overholde de plikter som følger av likebehandlingsprinsippet, er vi helt avhenging av å få informasjon fra innleier om gjeldende lønns- og arbeidsvilkår.